0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Vakantierooster en studie(mid)dagen

Zomervakantie 2023                       Za:          22-07-2023        t/m        Zo:         03-09-2023 

Herfstvakantie                                 Za:          21-10-2023        t/m        Zo:         29-10-2023 

Kerstvakantie                                   Za:          23-12-2023        t/m        Zo:         07-01-2024 

Voorjaarsvakantie                            Za:          17-02-2024        t/m        Zo:         25-02-2024 

Goede Vrijdag en Pasen                  Vr:          29-03-2024        t/m        Ma:        01-04-2024 

Koningsdag                                     Za:          27-04-2023 in meivakantie 

Meivakantie                                     Za:          27-04-2024        t/m        Zo:         12-05-2024 

Hemelvaartvakantie                         Do:         09-05-2024        t/m        Vr:          10-05-2024 

Pinkstervakantie                               Zo:         19-05-2024        t/m        Ma:        20-05-2024 

Zomervakantie 2023                         Za:          20-07-2024        t/m        Zo:         01-09-2024

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Een kind is vanaf de vijfde verjaardag leerplichtig. Vanaf het moment dat het kind deelneemt aan ons onderwijs ( vanaf 4 jaar) verwachten wij dat de leerling, net als de oudere leerlingen, deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten. Ook van hun ouders verwachten we dat ze zich zoveel mogelijk aan de schoolvakanties houden. In principe kan er geen extra verlof, buiten de reguliere vakantie om, worden verleend; uitzonderingen daargelaten. Onze school hanteert het principe dat in de laatste (4) weken
van het schooljaar en de eerste (4) weken van het nieuwe schooljaar geen langduriger verlof wordt verleend.

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.


De regeling is als volgt:
1. Vakantieverlof: Dit mag alleen worden verleend als de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/ verzorgers zodanig is, dat: absoluut binnen de reguliere schoolvakanties geen vakantie genoten kan worden. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden van tevoren bij de schooldirecteur te worden ingediend. (Een aanvraagformulier is verkrijgbaar). Het vakantieverlof mag maar één keer per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste lesweken van het nieuwe schooljaar.
2. Verlof in verband met gewichtige omstandigheden: Bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijksfeest van bloed- of aanverwanten, overlijden, ernstige ziekte, bevalling van moeder/ verzorgster of voogdes en andere zeer bijzondere gevallen. Een verzoek om dit verlof, voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar of minder, moet vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de
verhindering bij de schoolleider worden ingediend.
3. Gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder. Artikel (8): in andere dan hierboven genoemde sociale omstandigheden in zeer bijzondere gevallen heeft de directeur de mogelijkheid de ouders/verzorgers één vrije dag per schooljaar te geven, mits het onderwijsprogramma dit toelaat. NB: Het is geen recht van ouders/verzorgers.