0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

Activiteitencommissie

In oktober 2022 is de oudervereniging van obs de Tjongeling opgeheven. Dit o.a. door de invoering van de privacywetgeving en wetgeving, waarin de verantwoordelijkheid van de ouderbijdrages steeds meer op de oudervereniging gaat drukken. Hierdoor is er besloten om te stoppen met de vereniging en over te gaan tot een activiteitencommissie. De nieuwe wet geeft aan dat alle leerlingen mee moeten doen met activiteiten die door school worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en de schoolreizen, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen (of willen) betalen. zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/private-bijdragen-in-het-onderwijs 

Bij ons op school is dit heel normaal: alle leerlingen doen mee met de activiteiten die georganiseerd worden, ongeacht of er door hun ouders wel of geen vrijwillige bijdrage is betaald. 

Wat betekent dit:

  • De ouderbijdrage wordt in het vervolg geïnd door school en wordt zo laag mogelijk gehouden.
  • De vrijwillige ouderbijdrage wordt (zoveel mogelijk) in hetzelfde schooljaar uitgegeven. 
  • De MR krijgt zeggenschap in de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage/schoolgelden
  • Eens per jaar wordt de financiële administratie door de MR beoordeeld.
  • De schooldirectie heeft in overleg met het schoolteam en de MR beleid opgesteld hoe wordt omgegaan met de bekostiging van extra activiteiten waar geen inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage tegenover staan. 
  • Extra activiteiten moeten passen binnen de visie en het curriculum van de school, waarbij het standpunt van de school leidend is.
  • Het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en de vrijwillige schoolreisgelden gebeurt op vier momenten in het schooljaar via een link in de ouderapp.

Deze bijdrage is vrijwillig, maar wel noodzakelijk om de schoolreizen en bijzondere activiteiten als Sinterklaas en Kerst van te kunnen betalen. We hopen dan ook dat veel ouders, mede door de gespreide betaling, deze bijdrage kunnen voldoen. 

Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u bij de stichting Leergeld een tegemoetkoming vragen. Zij zullen dan kijken of ze de bijdrage (deels) kunnen overnemen. Mocht u gebruik willen maken van de stichting Leergeld, dan kan het handiger zijn om de bijdrage voor al uw kinderen in één keer aan te vragen. In onderstaande tabel ziet u wat de kosten per groep zijn. NB: u hoeft dus nog niets zelf over te maken: u krijgt via de ouderapp een link waarop u heel snel en simpel kunt klikken om het bedrag over te maken. We geven het nogmaals aan dat wij geen enkel kind uitsluiten: ieder kan mee naar de activiteiten of de schoolreis/-kamp.

Groep              Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis/-kamp 
1 en 2                                          € 50 
3 en 4                                          € 55 
5 en 6                                          € 60 
7 en 8                                          € 85 
 

De activiteitencommissie helpt het team bij het organiseren van feesten, sportdagen, vieringen en verricht desgewenst hand en spandiensten bij diverse activiteiten.  Hiervoor wordt ook regelmatig de hulp gevraagd van ouders die zich hebben opgegeven via de klussenlijst. 

Mocht uw kind tussen 1 januari en de zomervakantie voor het eerst naar school gaan, dan verwachten wij voor dit lopende schooljaar geen ouderbijdrage. Daar deze leerlingen wel meegaan op schoolreis verzoeken wij u het schoolreisgeld wel over te maken. Een keer per jaar, tijdens een MR-vergadering, wordt er verslag gedaan van de besteding van het geld.