0516 - 451636 Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoop detjongeling@comprix.nl

Oudervereniging

De oudervereniging helpt het team bij het organiseren van feesten, sportdagen, vieringen en verricht desgewenst hand en spandiensten bij diverse activiteiten. De oudervereniging stelt zich verder tot taak de belangen van de ouders te behartigen. Zonder contact met ouders kan de OV haar werk niet goed doen. Daarom zorgen leden van de oudervereniging tijdens de maandelijkse contactavond voor koffie en thee, met als doel op een ongedwongen manier met elkaar in gesprek te komen. Ook kunt u met ideeën, wensen, opmerkingen of kritiek aangaande de school of de oudervereniging telefonisch of per mail bij de OV terecht. Eén keer per jaar organiseert de OV een zakelijke ouderavond om verantwoording af te leggen aan de ouders van de school.

De oudervereniging bestaat momenteel uit 8 ouders. Bij de maandelijkse vergaderingen is steeds een teamlid aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar, wat betekent dat iedereen de vergaderingen mag bijwonen. Datum en tijdstip van de vergaderingen worden aangekondigd in de weekinfo en op de website.

De OV beheert de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisgelden. Het rekeningnummer van de oudervereniging is: NL 77 RABO 0157.44.55.77   

Groep 1 en 2 :      Schoolreisje: € 25,00      Vrijwillige ouderbijdrage € 25,00     Totaal: € 50,00

Groep 3 en 4,:      Schoolreisje  € 30,00      Vrijwillige ouderbijdrage € 25,00     Totaal: € 55,00

Groep 5 en 6:       Schoolreisje € 35,00       Vrijwiliige ouderbijdrage € 25,00     Totaal: € 60,00

Groep 7 en 8 :      Schoolkamp  € 60,00      Vrijwillige ouderbijdrage € 25,00     Totaal: € 85,00

U kunt gebruik maken van de mogelijkheid tot gespreid betalen:

Voor 1 oktober         bijdrage voor het oudste kind van het gezin,

Voor 1 december      bijdrage voor het tweede kind uit het gezin,

Voor 1 februari          bijdrage voor de andere kinderen uit het gezin.

Mocht uw kind tussen 1 januari en de zomervakantie voor het eerst naar school gaan, dan verwachten wij voor dit lopende schooljaar geen ouderbijdrage. Daar deze leerlingen wel meegaan op schoolreis verzoeken wij u het schoolreisgeld wel over te maken. Een keer per jaar, op de zakelijke ouderavond, wordt er verslag gedaan van de besteding van het geld. 

De oudervereniging bestaat uit de volgende ouders:

  • Elise Smale (voorzitter)
  • Peta van der Wal (secretaris)
  • Tijmen Terreehorst (penningmeester)
  • Jitte Brander (lid)
  • Marike Kort ( lid)
  • Anita Vleer (lid)
  • Carolien Daniels (lid)
  • Jildou Hes ( lid)

Vanuit het team :

  • Fokje Glashouwer