0516 - 451636Willinge Prinsstraat 16, 8421 PE Oldeberkoopdetjongeling@comprix.nl

MR (Medezeggenschapsraad)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad. De MR van basisscholen bestaat uit twee geledingen:

  • vertegenwoordigers van de ouders;
  • vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

Op onze school zijn beide geledingen met drie leden vertegenwoordigd in de MR.

Wat doet de MR

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over beleidsmatige schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, formatie, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school (als het zich voordoet), presentatie van de school naar buiten en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Bevoegdheden MR

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen.

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Basisscholen zijn met ingang van 1 augustus 2007 bij wet verplicht om op verzoek van de ouders te zorgen voor de organisatie van de buitenschoolse opvang (BSO) voor hun kinderen. Ook ten aanzien van dit punt heeft de MR adviesrecht.

Leden MR

Het mailadres van de MR is: mr@obsdetjongeling.nl 

MR-leden zijn:

Oudergeleding:

 

  • Inge van Santen (voorzitter)
  • Erik Jan de Jong (lid)
  • Renske Braaksma (lid)

Personeelsgeleding:

  • Jan Langelaar (secretaris)
  • Miranda Koopman-de Lang (lid)
  • Anja Wapstra (lid)

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

De GMR is een overlegorgaan waarin ouders (50%) en personeelsleden (50%) participeren. De GMR is ingesteld door het bevoegd gezag van de scholen, om zaken die alle scholen onder haar bestuur betreffen makkelijker, directer en eenduidig te regelen. De GMR bespreekt beleidsmatige zaken op bovenschools niveau. Zoals financiƫn, personeelszaken en onderwijs. Bovenschoolse (beleids-)veranderingen moeten volgens wettelijke regelingen ter instemming voorgelegd worden aan de GMR. Bij andere onderwerpen kan de GMR gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen.

Elke school heeft een afgevaardigde in de GMR. Voor onze school zit juf Jantina Vledder-Nijboer in de GMR. De GMR heeft een eigen website waar u heel veel informatie kan vinden.